Medlemsvedtekter

Halden
Filatelistklubb

Halden
Filatelistklubb

§ 1 Klubben

Halden filatelistklubb er stiftet 21.02.1940 og er tilsluttet Norges Filatelistforbund.
Klubben bør ha en Junioravdeling.

§ 2 Formål

Klubbens formål er:

 1. Øke interessen for og spre kunnskap om frimerkesamling.
 2. Samle filatelistisk interesserte til medlemsmøter med opplysende foredrag, fremvisning av samlinger, diskusjoner, mv.
 3. Hjelpe medlemmer med å skaffe seg filatelistiske objekter.
 4. Motarbeide enhver virksomhet som er stil skade for filatelien.
 5. Bistå avdøde medlemmers etterlatte ved salg av deres samlinger.

§ 3 Medlemskap

Som medlem kan opptas enhver som har fylt 17 år. Innmelding skjer skriftlig på fastsatt skjema. Medlemmer kan tas opp som hovedmedlem eller som støttemedlem.

 • Hovedmedlemmer skal det svares kontingent til Norsk Filatelistforbund.
 • Støttemedlemmer skal være medlem av annen forbundsklubb eller ektefelle/samboer med ett hovedmedlem.
 • Medlemmer mellom 10 og 17 år kan opptas som medlem i junioravdelingen og det skal svares kontingent til NFU. De skal ha sine foresattes tillatelse til å bli medlem.

§ 4 Utmelding

Utmelding skal skje skriftlig. Utmeldte medlemmer har intet krav på klubbens eiendeler. Ved eventuell ny innmelding behandles vedkommende på samme måte som ethvert annet ikkemedlem.

§ 5 Eksklusjon

Ved innmelding forplikter medlemmer seg til å følge klubbens lover. Dersom et medlem overtrer disse, eller ved sin adferd i eller utenfor klubben, skader klubbens interesser, kan styre foreslå å ekskludere vedkommende. Vedkommende har rett til, og skal gis anledning til å forklare seg før styret foretar sin innstilling. Styrets innstilling refereres på første medlemsmøte som treffer avgjørelse med alminnelig flertall.

§ 6 Kontingent

Kontingenten skal betales forskuddsvis og forfaller til betaling 01.01. Kontingenten består av klubb og forbundskontingent. Kontingenten til Halden filatelistklubb fastsettes av årsmøte ett år i forveien.
Medlemmer som ikke har betalt sin kontingent ved forfall strykes som medlem.

§ 7 Medlemsmøter

Formann leder de ordinære medlemsmøtene, i hans fravær viseformannen. Medlemsmøter holdes om mulig annenhver uke i tiden august til mai.

§ 8 Årsmøte

 1. Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og skal ledes av en dirigent valgt av forsamlingen. Det skal også velges en referent for møtet.
 2. Ordinært årsmøte avholdes i første halvdel av februar. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret eller etter skriftlig krav til styret fra minst 1/3 av medlemmene. Innkallelse til årsmøte skal skje skriftlig med minst 4 ukers varsel.
 3. Stemmerett på årsmøte har alle medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser overfor klubben.
 4. Når ikke annet er bestemt fattes vedtak med alminnelig flertall. Dirigentens stemme gjør utslag ved stemmelikhet.
 5. Saker som ønskes behandlet må være levert styret senest to møter før årsmøtet.
 6. På årsmøtet fremlegges årsberetning og revidert regnskap, handlingsplan og budsjett. Det velges klubbens styre og andre tillitsmenn og behandler de saker som er med til behandling.

§ 9 Styre og tillitsmenn

Klubbens tillitsmenn er:

 1. Styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. Funksjonstiden er 2 år, dog slik at leder og kasserer velges det ene året, nestleder, sekretær og styremedlem det neste.
 2. Representanter til Norsk Filatelistforbunds Representantskap med vararepresentanter, dog slik at leder skal være en av representantene.
 3. 2 revisorer som velges for 1 år av gangen blant medlemmer utenom styret.
 4. Valgkomite på 2 medlemmer som velges for 1 år av gangen blant medlemmer utenom styret.
 5. Arkivar/Bilblotekar utpekes av styret.
 6. Bytteleder utpekes av styret.
 7. Tilsynsmenn/ Juniorledere utpekes av styret.
 8. Aksjonskomite utpekes av styret.

Valgbare er medlemmer som har betalt kontingent for det år årsmøtet avholdes.

§ 10 Styret

Leder innkaller til styremøte etter behov. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer er til stede. Styret legger frem for årsmøtet årsberetning, revidert regnskap samt handlingsplan og budsjettforslag for det kommende år.

§ 11 Oppløsning

Klubben kan ikke oppløses så lenge 5 medlemmer ønsker å fortsette. Dersom klubben oppløses, tilfaller eventuelle midler Norsk Filatelistforbund.